Опис на проектот

фен за кабинети

Спецификација на фен за ормар

Други помошни машини