Опис на проектот

одвлажнувач

карактеристика на фен за одвлажнување

  • Машината може да го обезбеди сувиот ветер со ниска точка на роса од -50 ℃ и да задоволи многу други групи на производство на пластика.
  • Машината е контролирана од PID микро компјутер за да се направи точната температура.
  • Машината е опремена со функција за обратна аларм.
  • Машината е опремена со алармна функција за ненормално вртење на тркалото. Филтерот е инсталиран на цевководи за регенерација и сушење до саќе и чистење на сувиот ветер.
  • Машината е опремена со високо ефикасен кондензатор за да се обезбеди пониска температура на повратниот воздух.

Други помошни машини